Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Conceptuele methode voor een snelle diagnose van het faalgedrag van de Vlaamse dijken

Om de bevolking kosten-efficiënt te kunnen beschermen tegen overstromingen maakt de overheid gebruik van kosten-baten-analyses m.b.t. mogelijk
uit te voeren infrastructuurmaatregelen. Hiertoe dienen analyses van de kosten (bouw- en onderhoudskosten) en de baten (vermeden schade en
slachtoffers) te worden uitgevoerd. Bij de bepaling van de schade en slachtoffers (opstellen van overstromingskaarten, bepalen van stijgsnelheden van
het water) dient rekening gehouden te worden met overloop over de dijken (waterpeil hoger dan kruinpeildijk), met golfoverslag en met bresvorming geïnitieerd
door geotechnisch falen van de waterkerende dijk.


Door de Vlaamse overheid werd een studie uitgeschreven die tot doel had een analyse uit te voeren van het geotechnisch falen van dijken, waarna een
op de Vlaamse situatie toegespitste methodologie opgesteld diende te worden die toelaat een toetsing uit te voeren van de Vlaamse dijken en
haar toepassing vindt binnen schade- en risicoberekeningen.