Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Geotechniek?

Bruggen, kaaimuren, dijken, tunnels: ze moeten duurzaam, economisch én veilig zijn. Daarvoor is een gepast onderzoek van de ondergrond nodig. De afdeling Geotechniek heeft als taak de aard en de eigenschappen van de ondergrond te onderzoeken en het gedrag ervan te voorspellen. Het voert geotechnische proeven en metingen uit in het veld en in het laboratorium om aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderzoeken.

Geotechniek is een partner van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Dit project valoriseert de geotechnische, geologische, geothermische, hydrologische en bodemkundige gegevens in Vlaanderen. Die verzamelde gegevens over de ondergrond in Vlaanderen worden kosteloos ter beschikking gesteld. DOV kiest voor open data en werkt conform Vlaamse decreten en internationale afspraken. Meer info vind je op dov.vlaanderen.be.

Het uitvoeren van geotechnische proeven en metingen kan door klanten van de Vlaamse overheid aangevraagd worden via het aanvraagformulier in deze link

 

 

Terreinonderzoek

Bij sonderingen worden er stalen buizen, met aan het uiteinde een meetelement, in de grond gedrukt. Zo wordt de weerstand van de grond om de 2cm gemeten. Bij het uitvoeren van boringen wordt de grond losgemaakt en worden grondmonsters aan de oppervlakte gebracht. Deze monsters kunnen dan door experten beoordeeld worden naar hun aard (zand, klei, leem, veen, ...).

Metingen/Monitoring

Voor projecten van enige omvang en/ of projecten waar de randvoorwaarden kritisch zijn, vormt monitoring een essentieel onderdeel van het geotechnisch onderzoeksprogramma. In de onderzoeksfase zijn waarnemen en meten essentiële activiteiten. Deze activiteiten sluiten aan op het verkennend geotechnisch onderzoek.                                                                                                   

Laboratorium

Bij het laboratorium van Geotechniek kan u terecht voor hoogkwalitatieve proeven op grondmonsters. Resultaten van laboratoriumproeven en de evaluatie ervan laten een nauwkeuriger modellering van de grondgesteldheid toe. Ze geven een nog beter inzicht in het gedrag van de grond bij het ontwerp of tijdens de realisatie van uw project.


Studies en Advies

Plaxis

De resultaten van zowel terrein- als laboproeven vormen de basis van geotechnische studies en adviezen. Het geotechnische aspect (rol en gedrag van de grond) van ontwerpen wordt grondig bestudeerd. Vraagstellingen ivm draagkracht, stabiliteit en vervormingen, … van de grond worden op een deskundige manier op basis van berekeningen met geavanceerde modellen beantwoord.