Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Metingen/Monitoring

Voor projecten van enige omvang en/ of projecten waar de randvoorwaarden kritisch zijn, vormt monitoring een essentieel onderdeel van het geotechnisch onderzoeksprogramma. In de onderzoeksfase zijn waarnemen en meten essentiële activiteiten. Deze activiteiten sluiten aan op het verkennend geotechnisch onderzoek.                                                                                                   

Elk geotechnisch ontwerp is immers in zekere mate hypothetisch. Daar de voorafgaande onderzoeksfase, hoe uitgebreid en kwalitatief ze ook mogen zijn, niet alle facetten van het gedrag van de grond volledig kan omschrijven. De ontwerper moet daarom uitgaan van een zekere (vereenvoudigde) aanname. Hij steunt hierbij op beschikbare onderzoeken en jarenlange ervaring. Waarnemingen en metingen op het terrein zijn een zeer nuttig instrument voor de geotechnisch ingenieur om de beperkingen, inherent aan het werken met grond, op te vangen en te komen tot duurzame en economische ontwerpen.

Hoewel we monitoring in hoofdzaak associëren met metingen tijdens de uitvoerings-fase van projecten, kan het ook nuttig zijn bij het ontwerp. Ook na de realisatie van een project blijven we monitoren om verder inzicht te verkrijgen.

 

Inclinometermetingen

Horizontale vervormingen van structuren en grondmassieven kunnen worden opgemeten aan de hand van inclinometermetingen. In functie van de inclinometermetingen worden verticale buizen geïnstalleerd die worden opgemeten met behulp van de inclinometersonde.

Zettingsprofielmetingen

Verticale vervormingen kunnen ook over een grote lengte (bvb onder ophogingen) worden gemeten dmv zettingsbuizen of horizontale inclinometerbuizen. Deze buizen worden dan onder de ophoging aangebracht en het profiel van de buizen wordt opgemeten. Op die manier kan een continu zettingsprofiel als resultaat verkregen worden.
Verschillende meetvarianten zijn mogelijk: open hydraustatisch, gesloten hydraustatisch en horizontale inclinometers

Waterspanningsmetingen

Waterspanningsmeters worden ingezet in cohesieve weinig doorlatende grondlagen (leem/klei/veen) om de waterspanning en een eventuele afname of toename van de waterspanning nauwkeurig op te meten.  De waterspanning wordt opgemeten door een waterdrukcel die manueel kan worden uitgelezen of aan een logger kan worden aangesloten voor continu metingen.

Gronddrukmetingen

Gronddrukcellen kunnen in boorgaten geplaatst worden met de bedoeling de natuurlijke gronddrukken en de invloed van bepaalde grondwerken op de gronddrukken op te meten. Gronddrukcellen kunnen ook worden ingebouwd op grensoppervlakken van grond en constructie zoals onder ophogingen, tegen grondkerende constructies of rond tunnels.

Waterpeilmetingen

In grove zandlagen worden waterspanningen waargenomen dmv open peilbuizen (of waterstandspijpen). 
Bij stijging of daling van de waterspanning in de grond in het meetpunt zal een bepaalde hoeveelheid water in of uit de buis stromen, tot de hoogte van de waterspiegel evenwicht maakt met de nieuwe waterspanning.
De waar te nemen hoogte wordt opgemeten met een  waterpeilmeter.