Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Publicaties

Full scale field test pile driveability in Antwerp

ABSTRACT The closing of the ring around Antwerp (Belgium) was put to study by BAM. The construction of two-layer tunnels necessitate
excavations up to great depth. Purpose of this unprecedented (sheet)pile driving test was to assess performance of state of the art top
range (sheet)pile driving equipment, soil resistance and specific techniques to be used in the Antwerp area. A special focus was on the
dense glauconite sands. The retrevievability also had to be put to the test. From the tests it was learned that full length pre-drilling by means

Kanaal Ieper-Leie geschiedenis van de "drogen vaart"

In de periode 1863 - 1913 werden meerdere pogingen ondernomen om een kanaal te graven van Ieper naar de Leie in Vlaanderen. Zoals in
die tijd ook voor de aanleg van spoorwegen gebeurde, werd de aanleg van het kanaal in concessie gegeven, in dit geval aan de Compagnie
du Canal de la Lys à l’Yperlée. Dit houdt in dat de nodige fondsen voor de aanleg van het kanaal werden geleverd door privé investeerders, die
eens het kanaal in gebruik tolgelden of vaarrechten mochten innen.

Design and implementation of dewatering: Belgian guidelines

When dewatering work is carried out, the roles and responsibilities of the various parties involved are often unclear. A working group, set up in the heart of the TI-KVIV Society ‘Soil Mechanics and Foundation Engineering’, drew up guidelines to assist the client and designer in the design of a dewatering operation, from the soils survey through to the text of the technical specifications. The guidelines also provide assistance to the client, designer and contractor in aspects concerned with the performance of the dewatering operation.

Ontwerp en uitvoering van bemalingen : Belgische richtlijnen

Bij bemalingswerkzaamheden is het vaak onduidelijk welke de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende betrokken partijen.
Een Werkgroep, opgericht in de schoot van het TI-KVIV Genootschap ‘Grondmechanica en Funderingstechniek’, stelde richtlijnen op die de
opdrachtgever en de ontwerper begeleiden bij het ontwerp van een bemaling, vanaf het grondonderzoek tot bij de technische
bestektekst. Nadien vinden de opdrachtgever, de ontwerper en de uitvoerder in de richtlijnen ook de nodige begeleiding bij de uitvoeringsaspecten

Conceptuele methode voor een snelle diagnose van het faalgedrag van de Vlaamse dijken

Om de bevolking kosten-efficiënt te kunnen beschermen tegen overstromingen maakt de overheid gebruik van kosten-baten-analyses m.b.t. mogelijk
uit te voeren infrastructuurmaatregelen. Hiertoe dienen analyses van de kosten (bouw- en onderhoudskosten) en de baten (vermeden schade en
slachtoffers) te worden uitgevoerd. Bij de bepaling van de schade en slachtoffers (opstellen van overstromingskaarten, bepalen van stijgsnelheden van

Problems caused by the presence of hard concre-tions and lithified beds in the subsoil on the realisa-tion of geotechnical investigations and infrastruc-ture projects

ABSTRACT: The presence of hard concretions and lithified beds in the subsoil can cause serious problems during the realisation of infra-structure projects. As these concretions do most often not occur as continuous layers, they also are a real challenge for geotech-nical investigations. This paper gives an overview of geological features and general characteristics of typical hard soil concre-tions in Flanders. Special attentions is paid to the important interaction between geology and geotechnics.

The regional geotechnical database “DOV'

ABSTRACT : Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) aims to be the overall database compiling and offering subsoil information
of Flanders (Belgium). Actual data consist of drillings, CPT, groundwater wells and groundwater supply licences.
Since the introduction of the website, DOV has proved to be a powerful tool in geotechnical design; data
collection form the basis of preliminary design, global inventory and analysis of geotechnical parameters for

Glauconiethoudende zanden

Glauconiet is een kleimineraal dat onder de vorm van donkergroene korrels in heel wat mariene zanden voorkomt. De korrels hebben nagenoeg dezelfde afmetingen als de deeltjes van de zandmatrix waarin ze voorkomen. Doordat glauconiet echter uit kleimineralen bestaat zijn ze veel zachter dan het kwartszand. Glauconiet - korrels kunnen dan ook gemakkelijk vervormd en verbrijzeld worden. Dit heeft een belangrijke impact op de geotechnische eigenschappen en het gedrag van zandgronden met een significant gehalte aan glauconiet.

Comparison of monitoring techniques for measuring deformations in an excavation

ABSTRACT: Active monitoring is often suggested as a method to decrease the required safety coefficients in the design stage of a construction. In order to apply active monitoring, precise, reliable and interpretable measurements of the actual behaviour of the structure and soil-structure interaction are required. To obtain this data, accurate and robust monitoring tools should be available at an acceptable cost. An online monitoring test set-up was realized in a railway-infrastructure project site in Anderlecht (Belgium).

Stability of underwater slopes realized by means of a suction dredger


ABSTRACT : In Flanders (Belgium) large amounts of sands, to be used in the construction and glass industry, are excavated by means of suction dredgers. It showed that for deep excavations the dredging process cannot be modelled by conventional methods. In order to comprehend the process of breaching a laboratory test set up was elaborated and a full scale breaching test was performed.

Pagina's