Show language picker

Geotechniek

Geotechniekvo.be

Visie en Missie

Visie en missie

Visie

De afdeling Geotechniek wil de deskundige en betrouwbare partner zijn voor kwalitatief hoogstaand geotechnisch onderzoek en studies; ze past daartoe de meest geschikte beproevings- en rekentechnieken toe. Als kenniscentrum geotechniek is zij richtinggevend voor advanced testing en geotechnische expertise in Vlaanderen.


Missie

De afdeling Geotechniek verleent kwaliteitsvolle geotechnische ondersteuning aan interne en externe klanten:

1. het opstellen van gerichte geotechnische onderzoeksprogramma's om de grondgesteldheid te onderkennen
2. het uitvoeren van geotechnische in situ proeven, om de aard, lagenopbouw en karakteristieken van de grond te onderkennen
3. het uitvoeren van in situ metingen om vervormingen, grond- en waterdrukken te bepalen
4. het uitvoeren van geotechnische laboratoriumproeven op grondmonsters ontnomen op het terrein, om de geotechnische karakteristieken van de grond nader te bepalen
5. het uitvoeren van geotechnische studies i.v.m. stabiliteit, vervormingen en waterstroming in en om constructies in contact met de grond
6. het verstrekken van advies over de kwaliteit en het draagvermogen van de grond en de funderingstechniek.
7. meewerken in projectteams voor belangrijke infrastructuurwerken
8. meewerken aan de harmonisering en normering i.v.m. geotechnische ontwerpmethodes en proefmethodes op nationaal en internationaal vlak
9. als partner in het project Databank Ondergrond Vlaanderen een optimaal beheer van beschikbare geotechnische gegevens organiseren.

Naast de volledige eigen invulling van deze taken oefent GEO ook een controlerende en coƶrdinerende functie uit voor wat betreft proeven uitgevoerd door derden voor afdelingen van de Vlaamse overheid.

Het aangeboden dienstenpakket laat toe de geotechnische randvoorwaarden van een project correct in te schatten en te vertalen in een verantwoord ontwerp enerzijds, en controles te verrichten of bij te dragen tot de oplossing van probleemsituaties anderzijds.
De afdeling wil ook het kenniscentrum Geotechniek voor Vlaanderen zijn, met specifieke aandacht voor advanced testing en innovatieve technieken.